Všeobecné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné podmienky Vernostného programu „Zubná karta“ (ďalej len „VP“) upravujú práva a povinnosti v právnych vzťahoch, ktoré vznikajú medzi spoločnosťou CURADEN Slovakia s.r.o. so sídlom Na Výslní 17, 821 05 Bratislava, IČO: 35 948 213, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 37025/B (ďalej len „Predávajúci“), a jej zákazníkmi, ktorí majú záujem a/alebo sa stanú členmi zákazníckeho vernostného programu Predávajúceho „Zubná karta“, pri predaji a kúpe výrobkov dentálnej starostlivosti a hygieny ponúkaných a predávaných Predávajúcim (ďalej len „Tovar“).

1.2. Vernostný program „Zubná karta“ je systém poskytovania zliav a výhod zo strany Predávajúceho jednotlivým jeho členom v rozsahu a za podmienok stanovených VP (ďalej len „Vernostný program“).

1.3. Členom Vernostného programu sa môže stať každá fyzická osoba – ako nepodnikateľ, ktorá dosiahla vek minimálne 14 rokov a prejavila záujem o členstvo vo Vernostnom programe (ďalej len „Záujemca“) a splní podmienky stanovené VP (ďalej len „Člen“).

1.4. Predávajúci podľa vlastného uváženia v rámci Vernostného programu poskytuje zaregistrovaným Záujemcom a Členom zľavy a výhody v nasledujúcich formách:

1.4.1. zľavy na Tovar podľa aktuálnych predajných cien Tovaru Predávajúceho určených pre Členov; Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu/zmeny Zľavnených cien Tovaru, pričom aktuálne Zľavnené ceny Tovaru budú priamo aplikované na predaj a kúpu Tovaru;

1.4.2. zľavy na Tovar jednotlivo určené Predávajúcim pre konkrétnych Členov Vernostného programu, a to vo výške určenej Predávajúcim;

1.4.3. ďalšie výhody spojené s nákupom Tovaru pre Členov Vernostného programu, ktoré budú zverejnené na webovej stránke ,

1.4.4. ďalšie výhody spojené s nákupom Tovaru jednotlivo určené Predávajúcim pre konkrétnych Členov Vernostného programu.

(ďalej spolu len „Zľavy a výhody“)

1.5. Využívať Zľavy a výhody vo Vernostnom programe je možné pri nákupe Tovaru prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke (ďalej len „e-shop“) a/alebo v ktorejkoľvek z maloobchodných prevádzok Predávajúceho „CURAPROX Smile Shop“ na území Slovenskej republiky (ďalej len „CURAPROX Smile Shop“).

1.6. Členovia Vernostného programu môžu využívať Zľavy a výhody s využitím vernostnej karty Vernostného programu označenej ako „Zubná karta“ (ďalej len „Vernostná karta“), ktorej sú držiteľmi. Vernostná karta má v zásade digitálnu formu – predstavuje špecifický personalizovaný číselný/EAN kód pre konkrétneho Člena a je vydaná a zaslaná príslušnému Členovi za podmienok podľa VP na ním uvedenú e-mailovú adresu. V prípade, ak to Záujemca pri jeho registrácii do Vernostného programu určí, má po vzniku členstva Vernostná karta formu plastovej karty obsahujúcej personalizovaný číselný/EAN kód pre príslušného Člena a je zaslaná dotknutému Členovi na ním uvedenú poštovú adresu bydliska. Vernostná karta príslušnému Členovi ako individuálne identifikovateľnému oprávnenému držiteľovi Vernostnej karty umožňuje na jej základe za podmienok podľa VP využívať Zľavy a výhody pri nákupe Tovaru v CURAPROX Smile Shopoch a/alebo objednávaní Tovaru prostredníctvom e-shopu.

1.7. Vernostný program a z neho plynúce Zľavy a výhody sa začnú prakticky uplatňovať pri nákupe Tovaru s účinnosťou od 01.01.2017. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia upraviť podmienky Vernostného programu a/alebo poskytovania Zliav a výhod a/alebo Vernostný program skončiť.

II. Vznik členstva vo Vernostnom programe

2.1. Záujemca sa pre nadobudnutie statusu Člena musí zaregistrovať do Vernostného programu vyplnením požadovaných údajov v registračnom formulári nového užívateľa (ďalej len „Registračný formulár“).

2.2. Registračný formulár môže Záujemca vyplniť:

2.2.1. osobne elektronicky na webovej stránke , kde súčasne potvrdí svoj súhlas s VP, alebo

2.2.2. v ktoromkoľvek CURAPROX Smile Shope osobne alebo s pomocou/prostredníctvom pracovníka Predávajúceho, ktorému Záujemca nadiktuje svoje registračné údaje, čím prejaví vôľu získať status Člena Vernostného programu a súčasne prejaví svoj súhlas s VP.

(ďalej len „Registrácia“)

2.3. Pre platnú Registráciu je potrebné, aby Záujemca vyplnil v Registračnom formulári určené údaje, vrátane osobných údajov, t.j. údaje označené hviezdičkou, ktoré sú povinnými údajmi, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú Registráciu, a to:

2.3.1. pri elektronickej Registrácii na webovej stránke www.zubnakarta.sk: meno, priezvisko, pohlavie, adresa bydliska, dátum narodenia, e-mailová adresa a telefónne číslo Záujemcu;

2.3.2. pri Registrácii v CURAPROX Smile Shope

2.3.2.1. s uvedením svojho e-mailového kontaktu: meno, priezvisko, pohlavie, e-mailová adresa, krajina, mesto a dátum narodenia Záujemcu;

2.3.2.2. bez uvedenia svojho e-mailového kontaktu: meno, priezvisko, pohlavie, adresa bydliska a dátum narodenia Záujemcu;

a vyjadril/prejavil/potvrdil svoj súhlas s VP a so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely Vernostného programu v zmysle VP.

2.4. Záujemca potvrdením svojho súhlasu s VP a odoslaním/zadaním Registračného formulára potvrdzuje a zaručuje sa, že všetky osobné a kontaktné údaje o svojej osobe ním vyplnené v Registračnom formulári sú správne, zodpovedajú objektívnej skutočnosti, nie sú údajmi inej osoby ani scudzené a ich zadaním žiadnym spôsobom nezasiahol ani nepoškodil práva ani oprávnené záujmy žiadnej tretej osoby, za čo nesie plnú zodpovednosť; v opačnom prípade Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá za poškodenie práv a oprávnených záujmov tretích osôb a Záujemca/Člen plne zodpovedá za všetku škodu tým spôsobenú Predávajúcemu a/alebo tretím osobám, vrátane prípadných uplatňovaných nárokov, plnení  a/alebo sankcií uložených v tejto súvislosti /voči/ Predávajúcemu, ktorých náhradu je Predávajúci od dotknutého Záujemcu/Člena oprávnený požadovať bez ohľadu na ich charakter a výšku a/alebo spôsob uplatnenia, uloženia a/alebo plnenia.

2.5. Záujemca, ktorý nedosiahol vek minimálne 18 rokov, vyplnením a odoslaním/zadaním Registračného formulára potvrdzuje, rozumie charakteru, princípom a podmienkam Vernostného programu a dôsledkom vyplývajúcim z členstva vo Vernostnom programe, vrátane súhlasov so spracúvaním svojich osobných údajov udelených v zmysle VP, že jeho rozumová, vôľová a veková vyspelosť je dostatočná a oprávňuje ho na využívanie Zliav a výhod, ako aj byť subjektom, ktorému sú adresované marketingové aktivity a materiály Predávajúceho.

2.6. Po vyplnení všetkých potrebných údajov, po potvrdení súhlasu s VP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely Vernostného programu v zmysle VP a odoslaní/zadaní  vyplneného Registračného formulára do systému Predávajúceho nadobúda Záujemca status Člena a bude mu na ním zadanú e-mailovú adresu zaslaná e-mailová notifikačná správa o úspešnom získaní členstva vo Vernostnom programe, obsahom ktorej bude:

2.6.1. pridelený personalizovaný číselný/EAN kód Vernostnej karty a

2.6.2. link (prepojenie) na webovú stránku , po zakliknutí ktorého Záujemca potvrdí úspešnosť a správnosť Registrácie (ním zadaných údajov v Registračnom formulári) a bude mu umožnené vygenerovanie svojho osobného prihlasovacieho hesla určeného na prihlasovanie dotknutého Člena do svojej osobnej zóny/profilu na webovej stránke ; prihlasovacím menom bude príslušným Členom zadaná e-mailová adresa

2.7. V prípade, ak pri Registrácii Záujemca zadal plastovú formu Vernostnej karty, zašle Predávajúci po platnej Registrácii dotknutému Členovi plastovú Vernostnú kartu poštou na adresu bydliska ním uvedenú v Registračnom formulári, pričom zmluvný partner Predávajúceho zabezpečujúci doručovanie Vernostných kariet je Predávajúcim poverený spracúvaním osobných údajov Členov za týmto účelom.

2.8. Platnou Registráciou podľa VP Člen:

2.8.1. získa nárok na Zľavy a výhody na čas trvania jeho členstva vo Vernostnom programe,

2.8.2. získa prístup do svojej osobnej zóny/profilu na webovej stránke po zadaní jeho e-mailovej adresy a ním vygenerovaného prihlasovacieho hesla.

III. Vernostná karta jej používanie a uplatnenie Zliav a výhod

3.1. Členovia, ktorí splnia podmienky VP pre získanie Vernostnej karty, sa stanú jej vlastníkmi, pričom každému bude prináležať jedna Vernostná karta, ktorej platnosť a použiteľnosť je daná s/plnením podmienok podľa VP. Zaslanie a používanie Vernostnej karty sú bezplatné.

3.2. Vernostná karta slúži na preukázanie členstva vo Vernostnom programe a s tým súvisiace uplatňovanie Zliav a výhod.

3.3. Členovia si môžu prostredníctvom Vernostnej karty uplatniť Zľavy a výhody nasledujúcimi spôsobmi:

3.3.1. pri nákupe Tovaru v ktoromkoľvek CURAPROX Smile Shope predložením platnej Vernostnej karty v originálnom plastovom alebo digitálnom vyhotovení (napr. fotografia Vernostnej karty, e-mail Predávajúceho so zaslaným číslom Vernostnej karty, prípadne iné zo strany Predávajúceho alebo ním poverených osôb uznané formy) alebo zadaním e-mailovej adresy dotknutého Člena, ktorá bude zo strany Predávajúceho overená ako správna, alebo

3.3.2. pri nákupe Tovaru prostredníctvom e-shopu zadaním svojej e-mailovej adresy a svojho prihlasovacieho hesla.

3.4. Vernostná karta je neprenosná a je ju oprávnený použiť výhradne Člen, ktorému bola Vernostná karta vydaná v súlade s VP. Predávajúci nezodpovedná za neoprávnené uplatnenie/využitie Vernostnej karty treťou osobou a nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú v dôsledku zneužitia Vernostnej karty neoprávnenou osobou. Predávajúci nepreveruje totožnosť osoby, ktorá predkladá/používa Vernostnú kartu, a neporovnáva jej totožnosť s totožnosťou držiteľa Vernostnej karty.

3.5. V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia Vernostnej karty je Člen povinný bezodkladne to oznámiť Predávajúcemu osobne v ktoromkoľvek CURAPROX Smile Shope alebo elektronicky zaslaním e-mailu na adresu [email protected]. Držiteľovi Vernostnej karty sa v tejto súvislosti neposkytuje žiadna kompenzácia. Predávajúci na základe prijatého oznámenia a po overení platnosti členstva dotknutého Člena vo Vernostnom programe v zmysle VP vydá a držiteľovi Vernostnej karty zašle/odovzdá novú Vernostnú kartu v plastovej alebo digitálnej podobe s novým špecifickým personalizovaným číselným/EAN kódom.

3.6. Podmienkou členstva vo Vernostnom programe a/alebo uplatňovanie Zliav a výhod prostredníctvom Vernostnej karty je, že dotknutý Člen nenakupuje Tovar za účelom jeho ďalšieho predaja.

3.7. V prípade, ak nastane zmena údajov vyplnených v Registračnom formulári, môže Člen tieto údaje zmeniť elektronicky na svojom profile na webovej stránke.

IV. Trvanie a zánik členstva vo Vernostnom programe

4.1.Členstvo vo Vernostnom programe môže zaniknúť:

4.1.1. vrátením Vernostnej karty Predávajúcemu (vykonaním úkonu smerujúceho k zániku členstva) osobne v ktoromkoľvek CURAPROX Smile Shope alebo poštou zaslaním na adresu sídla Predávajúceho,

4.1.2. odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely Vernostného programu podľa VP zo strany Člena (odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely podľa VP členstvo vo Vernostnom programe nezaniká),

4.1.3. nesplnením/nespĺňaním podmienok členstva podľa platných VP,

4.1.4. zistenia nepravdivosti údajov uvedených Záujemcom v Registračnom formulári,

4.1.5. zánikom/zrušením Vernostného programu zo strany Predávajúceho.

4.2. Zánikom členstva vo Vernostnom programe nie je dotknuté právo bývalého Člena opätovne získať členstvo vo Vernostnom programe splnením podmienok v zmysle platných VP.

V. Ochrana osobných údajov

5.1. Záujemca ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyplnením a odoslaním/zadaním Registračného formulára udeľuje Predávajúcemu dobrovoľné výslovné písomné súhlasy so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutom v Registračnom formulári, a to:

5.1.1. súhlas pre účely Vernostného programu - vedenia zoznamov Členov Vernostného programu a poskytovania a využívania Zliav a výhod

5.1.2. súhlas pre marketingové účely - na účely oboznamovania Členov s aktuálnymi ponukami Tovaru, aktivitami, projektmi a akciami Predávajúceho, prezentáciou a propagáciou Predávajúceho a Tovaru, na účely uskutočňovania prieskumov trhu, mienky a spokojnosti zákazníkov; Člen po Registrácii môže v prípade vyjadrenia tohto súhlasu dostávať správy o ponúkanom Tovare, akciách a službách Predávajúceho a o Zľavách a výhodách, notifikácie a informácie súvisiace s dentálnou starostlivosťou a hygienou na ním zadanú e-mailovú adresu a/alebo prostredníctvom profilu Člena na webovej stránke, pre potreby komunikácie s využitím elektronických prostriedkov a/alebo prostredníctvom poštového styku s dotknutou osobou;

5.1.3. záujemca vyjadruje svoje súhlasy so spracúvaním svojich osobných údajov na účely špecifikované v predchádzajúcom bode VP formou zakliknutia príslušného políčka o súhlase so spracovaním osobných údajov v rámci Registračného formulára pri Registrácii na webovej stránke, ktorý tak učiní pri Registrácii v CURAPROX Smile Shope, a teda na základe pokynu a poverenia/splnomocnenia príslušného Záujemcu, za jeho aktívnej súčinnosti a s využitím údajov nadiktovaných dotknutým Záujemcom.

5.2. Člen je oprávnený kedykoľvek účinne odvolať svoje súhlasy (aj osobitne) so spracovaním osobných údajov podľa VP oznámením preukázateľne doručeným Predávajúcemu v písomnej forme alebo s využitím elektronických prostriedkov.

VI. Záverečné ustanovenia

6.1. V prípade, ak niektoré z ustanovení VP je alebo bude v úplnosti alebo čiastočne neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení VP. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené takým platným, účinným alebo vykonateľným ustanovením, ktoré je podľa možnosti čím bližšie hospodárskemu obsahu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia VP.

6.2. Práva a povinnosti Členov ako kupujúcich pri predaji a kúpe Tovaru, ktoré nie sú osobitne upravené VP, sa spravujú, v závislosti od formy kúpy Tovaru, platnými a účinnými Všeobecnými obchodnými podmienkami pre predaj výrobkov CURAPROX a doplnkových výrobkov a/alebo Všeobecnými obchodnými podmienkami pre predaj výrobkov CURAPROX a doplnkových výrobkov prostredníctvom e-shopu zverejnenými na webovej stránke a v jednotlivých CURAPROX Smile Shopoch.

6.3. Odoslaním/zadaním vyplneného Registračného formuláru Záujemca potvrdzuje a vyhlasuje, že sa s obsahom VP oboznámil a súhlasí s nimi.

6.4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie VP bez toho, aby túto zmenu musel jednotlivým Členom oznamovať adresným doručením písomnej informácie, pričom ním upravené/doplnené znenie VP sa stáva pre Členov záväzným okamihom ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

6.5. Toto znenie VOP je účinné od 1.11.2017

 

CURADEN Slovakia s.r.o.