Všeobecné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Tieto Všeobecné podmienky Vernostného programu „Zubná karta“ (ďalej len „VP“) upravujú práva a povinnosti v právnych vzťahoch, ktoré vznikajú medzi spoločnosťou CURADEN Slovakia s.r.o. so sídlom Na Výslní 17, 821 05 Bratislava, IČO: 35 948 213 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 37025/B (ďalej len „Predávajúci“), a jeho zákazníkmi, ktorí majú záujem a/alebo sa stanú členmi Vernostného programu, pri predaji a kúpe výrobkov dentálnej starostlivosti a hygieny ponúkaných a predávaných Predávajúcim (ďalej len „Tovar“).

  1. Vernostný program „Zubná karta“ je systém poskytovania zliav zo strany Predávajúceho jednotlivým členom v rozsahu a za podmienok stanovených VP (ďalej len „Vernostný program“).

 

  1. Členom Vernostného programu sa môže stať každá fyzická osoba – ako nepodnikateľ, ktorá prejavila záujem o členstvo vo Vernostnom programe (ďalej len „Záujemca“) a splní podmienky stanovené VP (ďalej len „Člen“).

  1. Predávajúci podľa vlastného uváženia v rámci Vernostného programu poskytuje zaregistrovaným Záujemcom a Členom zľavy a výhody v nasledujúcich formách:

   1. zľavy na Tovar podľa aktuálnych predajných cien Tovaru Predávajúceho určených pre zaregistrovaných Záujemcov a Členov (ďalej len „Zľavnené ceny Tovaru“); Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu/zmeny Zľavnených cien Tovaru, pričom aktuálne Zľavnené ceny Tovaru budú priamo aplikované na predaj a kúpu Tovaru;

   2. zľavy na Tovar jednotlivo určené Predávajúcim pre konkrétnych zaregistrovaných Záujemcov a/alebo Členov Vernostného programu, a to vo výške určenej Predávajúcim;

   3. ďalšie výhody spojené s nákupom Tovaru pre všetkých zaregistrovaných Záujemcov a Členov Vernostného programu, ktoré budú zverejnené na webovej stránke www.zubnakarta.sk,

   4. ďalšie výhody spojené s nákupom Tovaru jednotlivo určené Predávajúcim pre konkrétnych zaregistrovaných Záujemcov a/alebo Členov Vernostného programu.

(ďalej spolu len „Zľavy a výhody“)

  1. Využívať Zľavy a výhody vo Vernostnom programe je možné pri nákupe Tovaru prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke www.curaprox.sk (ďalej len „e-shop“) a/alebo v ktorejkoľvek z maloobchodných prevádzok Predávajúceho „CURAPROX Smile Shop“ na území Slovenskej republiky (ďalej len „CURAPROX Smile Shop“).

  1. Zaregistrovaní Záujemcovia a Členovia Vernostného programu môžu využívať Zľavy a výhody s využitím vernostnej karty Vernostného programu označenej ako „Zubná karta“ (ďalej len „Vernostná karta“), ktorej sú držiteľmi. Vernostná karta je v zásade plastová karta so špecifickým personalizovaným číselným/EAN kódom pre konkrétneho zaregistrovaného Záujemcu a/alebo Člena, ktorá je vydaná/odovzdaná/zaslaná príslušnému zaregistrovanému Záujemcovi za podmienok podľa VP. V prípade, ak to Záujemca pri jeho registrácii do Vernostného programu elektronickou formou určí, má Vernostná karta digitálnu podobu - personalizovaný číselný/EAN kód pre príslušného zaregistrovaného Záujemcu zaslaný dotknutému zaregistrovanému Záujemcovi na ním uvedenú e-mailovú adresu. Vernostná karta zaregistrovanému Záujemcovi a/alebo Členovi ako jej oprávnenému držiteľovi umožňuje na jej základe za podmienok podľa VP využívať Zľavy a výhody pri nákupe Tovaru v CURAPROX Smile Shopoch a/alebo objednávaní Tovaru prostredníctvom e-shopu.

  1. Vernostný program a z neho plynúce Zľavy a výhody sa začnú prakticky uplatňovať pri nákupe Tovaru s účinnosťou od 01.01.2017. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia upraviť podmienky Vernostného programu a/alebo poskytovania Zliav a výhod a/alebo Vernostný program skončiť.
    

 1. Vznik a prolongácia členstva vo Vernostnom programe

  1. Záujemca pre nadobudnutie statusu Člena musí kumulatívne splniť nasledujúce podmienky:

   1. zaregistrovať sa do Vernostného programu vyplnením požadovaných údajov v registračnom formulári nového užívateľa (ďalej len „Registračný formulár“) elektronicky na webovej stránke www.zubnakarta.sk alebo osobne v ktoromkoľvek CURAPROX Smile Shope (ďalej len „Registrácia“),

   2. v termíne od 28.11.2016 si pozrieť/prehrať inštruktážne video zamerané na praktické správne používanie vybraného Tovaru zverejnené na webovej stránke www.zubnakarta.sk (ďalej len „Inštruktážne video“),

   3. prostredníctvom webovej stránky www.zubnakarta.sk zadať v aktuálne prebiehajúcom kalendárnom roku termín absolvovania preventívnej zubnej prehliadky alebo termín už naplánovanej preventívnej zubnej prehliadky alebo prejaviť záujem o naplánovanie si termínu preventívnej zubnej prehliadky u stomatológa pôsobiaceho v rámci územia Slovenskej republiky zvoleného zo zoznamu stomatológov zverejneného na webovej stránke www.zubnakarta.sk (ďalej len „Informácia o preventívnej prehliadke“); zaregistrovanému Záujemcovi, ktorý prejaví záujem o naplánovanie termínu preventívnej zubnej prehliadky, bude na ním uvedenú e-mailovú adresu zaslaný notifikačný e-mail, v ktorom budú uvedené kontaktné údaje ním vybraného stomatológa pre účel dojednania termínu preventívnej zubnej prehliadky zo strany dotknutého zaregistrovaného Záujemcu.

  1. Pre Registráciu je potrebné, aby Záujemca vyplnil v Registračnom formulári určené údaje, vrátane osobných údajov (údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú Registráciu), t.j.:

   1. meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, pohlavie, dátum narodenia, telefónne číslo Záujemcu,

   2. meno, pohlavie a dátum narodenia osoby mladšej ako 18 rokov, ktorej je Záujemca zákonným zástupcom.

  1. Po vyplnení všetkých potrebných údajov, po potvrdení súhlasu s VP a odoslaní Registračného formulára zo strany Záujemcu bude Záujemcovi na ním zadanú e-mailovú adresu zaslaná e-mailová notifikačná správa (ďalej len „Prvá notifikácia“), obsahom ktorej bude:

   1. link (prepojenie) na webovú stránku www.zubnakarta.sk, po zakliknutí ktorého Záujemca potvrdí úspešnosť a správnosť Registrácie (ním zadaných údajov v Registračnom formulári),

   2. pridelený personalizovaný číselný/EAN kód Vernostnej karty a

   3. prihlasovacie heslo určené na prihlasovanie dotknutého zaregistrovaného Záujemcu do jeho osobnej zóny/profilu na webovej stránke www.zubnakarta.sk; prihlasovacím menom bude Záujemcom zadaná e-mailová adresa.

  1. Kliknutím na link (prepojenie) obsiahnutý v Prvej notifikácii je Registrácia Záujemcu dokončená a dotknutý Záujemca:

   1. získa Zľavy a výhody pri Registrácii vykonanej od 01.01.2017 na obdobie tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jeho Registrácie a pri Registrácii vykonanej v roku 2016 na obdobie od 01.01.2017 do 30.01.2017,

   2. získa prístup do jeho osobnej zóny/profilu na webovej stránke www.zubnakarta.sk po zadaní jeho e-mailovej adresy a vygenerovaného hesla zaslaného v Prvej notifikácii.

  1. Zaregistrovaný Záujemca môže získať riadne členstvo vo Vernostnom programe a z neho plynúce Zľavy a výhody na dobu do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom Záujemca zadal Informáciu o preventívnej prehliadke. Podmienkou pre získanie riadneho členstva vo Vernostnom programe je, aby zaregistrovaný Záujemca splnil ďalšie dve podmienky podľa bodov 2.1.2. a 2.1.3 VP, t.j. prostredníctvom webovej stránky www.zubnakarta.sk si prehral Inštruktážne video a súčasne zadal Informáciu o preventívnej prehliadke.

  1. Záujemca môže splniť jednotlivé podmienky vzniku členstva vo Vernostnom programe podľa bodov 2.1.1. až 2.1.3. VP v CURAPROX Smile Shopoch prostredníctvom elektronického zariadenia Predávajúceho a/alebo prostredníctvom vlastného elektronického zariadenia, pričom jednotlivé podmienky môže splniť separátne alebo od 28.11.2016 naraz. Zaregistrovaný Záujemca, ktorý nesplní ďalšie podmienky vzniku členstva vo Vernostnom programe podľa bodov 2.1.2. a 2.1.3. VP počas obdobia tridsiatich (30) kalendárnych dní, v rámci ktorého má nárok na Zľavy a výhody podľa bodu 2.4.1. VP, môže tieto splniť aj dodatočne, kedykoľvek po uplynutí uvedeného obdobia.

  1. Zaregistrovanému Záujemcovi, ktorý splní všetky podmienky vzniku členstva vo Vernostnom programe podľa bodov 2.1.1. až 2.1.3. VP, bude na jeho e-mailovú adresu zaslaná druhá e-mailová notifikačná správa o úspešnom získaní členstva vo Vernostnom programe a získaní nároku na využívanie Zliav a výhod na obdobie do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom Člen zadal Informáciu o preventívnej prehliadke.

  1. Člen, ktorý má záujem o prolongáciu jeho členstva vo Vernostnom programe a využívania Zliav a výhod o ďalší kalendárny rok, musí počas plynúceho kalendárneho roka platnosti jeho členstva vo Vernostnom programe zadať/uviesť vo svojej osobnej zóne/profile na webovej stránke www.zubnakarta.sk Informáciu o preventívnej prehliadke. Na možnosť prolongácie členstva vo Vernostnom programe a potrebu splnenia podmienky zadania Informácie o preventívnej prehliadke bude Člen upozorňovaný v rámci jeho osobnej zóny/profilu na webovej stránke www.zubnakarta.sk, ako aj prostredníctvom e-mailov zaslaných zo strany Predávajúceho na e-mailovú adresu Člena.

 

 1. Vernostná karta jej používanie a uplatnenie Zliav a výhod

  1. Zaregistrovaní Záujemcovia a/alebo Členovia, ktorí splnia podmienky VP pre získanie Vernostnej karty, sa stanú jej vlastníkmi, pričom každému bude prináležať jedna Vernostná karta, ktorej platnosť a použiteľnosť je daná splnením podmienok podľa VP. Zaslanie a používanie Vernostnej karty sú bezplatné.

  1. V prípade Registrácie Záujemcu prostredníctvom ktoréhokoľvek CURAPROX Smile Shopu získa zaregistrovaný Záujemca bezprostredne po Registrácií plastovú Vernostnú kartu. Ak Záujemca pri Registrácii elektronickou formou neurčí, že Vernostná karta má mať digitálnu podobu, zašle Predávajúci plastovú Vernostnú kartu dotknutému Záujemcovi poštou na adresu ním zadanú v Registračnom formulári.

  1. Vernostná karta slúži na preukázanie nároku na Zľavy a výhody počas obdobia tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa Registrácie a na preukázanie členstva vo Vernostnom programe a s tým súvisiace uplatňovanie Zliav a výhod.

  1. Zaregistrovaní Záujemcovia a/alebo Členovia si môžu prostredníctvom Vernostnej karty uplatniť Zľavy a výhody nasledujúcimi spôsobmi:

   1. pri nákupe Tovaru v ktoromkoľvek CURAPROX Smile Shope predložením platnej Vernostnej karty v originálnom plastovom alebo digitálnom vyhotovení (napr. fotografia Vernostnej karty, e-mail Predávajúceho so zaslaným číslom Vernostnej karty, prípadne iné zo strany Predávajúceho alebo ním poverených osôb uznané formy) alebo zadaním e-mailovej adresy dotknutého registrovaného Záujemcu a/alebo Člena, ktorá bude zo strany Predávajúceho overená ako správna, alebo

   2. pri nákupe Tovaru prostredníctvom e-shopu zadaním čísla Vernostnej karty.

  1. Vernostná karta je neprenosná a je ju oprávnený použiť výhradne zaregistrovaný Záujemca a/alebo Člen, ktorému bola Vernostná karta vydaná v súlade s VP, a/alebo osoba mladšia ako 18 rokov, ktorej je dotknutý zaregistrovaný Záujemca a/alebo Člen zákonným zástupcom. Predávajúci nezodpovedná za neoprávnené uplatnenie/využitie Vernostnej karty treťou osobou a nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú v dôsledku zneužitia Vernostnej karty neoprávnenou osobou. Predávajúci nepreveruje totožnosť osoby, ktorá predkladá/používa Vernostnú kartu, a neporovnáva jej totožnosť s totožnosťou držiteľa Vernostnej karty.

  1. V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia Vernostnej karty je zaregistrovaný Záujemca a/alebo Člen povinný bezodkladne to oznámiť Predávajúcemu osobne v ktoromkoľvek CURAPROX Smile Shope alebo elektronicky zaslaním e-mailu na adresu [email protected] Držiteľovi Vernostnej karty sa v tejto súvislosti neposkytuje žiadna kompenzácia. Predávajúci na základe prijatého oznámenia a po overení Registrácie Záujemcu a/alebo platnosti členstva vo Vernostnom programe v zmysle VP vydá a držiteľovi Vernostnej karty zašle/odovzdá novú Vernostnú kartu v plastovej alebo digitálnej podobe s novým špecifickým personalizovaným číselným/EAN kódom.

  1. Podmienkou členstva vo Vernostnom programe a/alebo uplatňovanie Zliav a výhod prostredníctvom Vernostnej karty je, že dotknutý Člen a/alebo zaregistrovaný Záujemca nenakupuje Tovar za účelom jeho ďalšieho predaja.

  1. V prípade, ak nastane zmena údajov vyplnených v Registračnom formulári, môže zaregistrovaný Záujemca a/alebo Člen tieto údaje zmeniť elektronicky na svojom profile na webovej stránke www.zubnakarta.sk.

 

 1. Trvanie a zánik členstva vo Vernostnom programe

  1. Členstvo vo Vernostnom programe môže zaniknúť:

   1. uplynutím doby platnosti členstva,

   2. vrátením Vernostnej karty Predávajúcemu (vykonaním úkonu smerujúceho k zániku členstva) osobne v ktoromkoľvek CURAPROX Smile Shope alebo poštou zaslaním na adresu sídla Predávajúceho,

   3. odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa VP zo strany Člena,

   4. nesplnením podmienok členstva podľa VP,

   5. zistenia nepravdivosti údajov uvedených Záujemcom v Registračnom formulári,

   6. zánikom/zrušením Vernostného programu zo strany Predávajúceho.

  1. Zánikom členstva vo Vernostnom programe nie je dotknuté právo bývalého Člena opätovne získať členstvo vo Vernostnom programe splnením podmienok v zmysle VP.

 

 1. Ochrana osobných údajov

  1. Záujemca ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje potvrdením a odoslaním Registračného formulára Predávajúcemu dobrovoľný výslovný písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutom v Registračnom formulári pre účely vedenia zoznamov zaregistrovaných Záujemcov a Členov Vernostného programu a poskytovania a využívania Zliav a výhod. Záujemca vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely špecifikované v predchádzajúcej vete formou zakliknutia príslušného políčka o súhlase so spracovaním osobných údajov v rámci Registračného formulára pri Registrácii na webovej stránke www.zubnakarta.sk.

  1. Zaregistrovaný Záujemca a/alebo Člen je oprávnený kedykoľvek účinne odvolať svoj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov písomným oznámením preukázateľne doručeným Predávajúcemu.

  1. Člen po Registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostávať správy o ponúkanom Tovare, akciách a službách Predávajúceho a o Zľavách a výhodách na ním zadanú e-mailovú adresu.

 

 1. Záverečné ustanovenia

  1. V prípade, ak niektoré z ustanovení VP je alebo bude v úplnosti alebo čiastočne neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení VP. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené takým platným, účinným alebo vykonateľným ustanovením, ktoré je podľa možnosti čím bližšie hospodárskemu obsahu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia VP.

  1. Práva a povinnosti zaregistrovaných Záujemcov a/alebo Členov ako kupujúcich pri predaji a kúpe Tovaru, ktoré nie sú osobitne upravené VP, sa spravujú, v závislosti od formy kúpy Tovaru, platnými a účinnými Všeobecnými obchodnými podmienkami pre predaj výrobkov CURAPROX a doplnkových výrobkov a/alebo Všeobecnými obchodnými podmienkami pre predaj výrobkov CURAPROX a doplnkových výrobkov prostredníctvom e-shopu www.curaprox.sk zverejnenými na webovej stránke www.curaprox.sk a v jednotlivých CURAPROX Smile Shopoch.

  1. Odoslaním vyplneného Registračného formuláru Záujemca potvrdzuje a vyhlasuje, že sa s obsahom VP oboznámil a súhlasí s nimi.

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie VP bez toho, aby túto zmenu musel jednotlivým zaregistrovaným Záujemcom a/alebo Členom oznamovať adresným doručením písomnej informácie, pričom ním upravené/doplnené znenie VP sa stáva pre zaregistrovaných Záujemcov a Členov záväzným okamihom ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho www.zubnakarta.sk.

  1. Toto znenie VOP je účinné od 15.11.2016

CURADEN Slovakia s.r.o.